نابرده رنج گنج میسر نمی شود

چند اسکناس گذاشته بودم لای صفحات آخر کتاب هایی که نخوانده ام، چیزی مثل جایزه ای برای خواندن کتاب ها. دیروز پول لازم داشتم. هر چه کتاب ها را ورق زدم اسکناس ها را پیدا نکردم. مثل اینکه کتاب ها قرار نانوشته مان را جدی گرفته اند.

لینک
۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ - احمد فاضلی