Rainman

باران می بارد. هم بر روی انسان با انصاف و هم بر روی انسان بی انصاف. ولی انسان با انصاف خيس می شود زيرا انسان بی انصاف چتر او را دزديده است!

لینک
٢٦ فروردین ۱۳۸٥ - احمد فاضلی