عیدانه

اگه می خوای چیزی رو داشته باشی که تا حالا نداشتی؛ باید کاری رو بکنی که تا حالا نکردی!

من چه می دونم کی گفته؟

لینک
۱٤ فروردین ۱۳۸٦ - احمد فاضلی