Heart of darkness

شنبه پیش با دوستی رفته بودیم کتاب فروشی که یه کتاب برای اوقات فراقتم پیدا کنم. من رفتم قسمت کتابای انگلیسی زبان و مشغول گشتن توی سری Penguin classics شدم. دوستم هم رفت یه طرف دیگه که من نمی دونم کجا بود. بعد از یه مدت با دست خالی برگشت پیش من و پرسید تو چیزی پیدا کردی؟ کتاب "دل تاریکی" جوزف کنراد رو که از قضا کم حجم ترین کتاب اون سری بود بهش نشون دادم و گفتم آره می خوام این رو بگیرم. یه نگاه به کتاب من کرد و یه نگاهی هم به سایر کتابای اون سری و بعدش نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت اینا که همشون یه قیمتن، چرا این کوچیکه رو برداشتی خوب یکی بزرگترش رو برمی داشتی!  

لینک
۱۱ آذر ۱۳۸٦ - احمد فاضلی