بی ربط

همچون صنوبری تک افتاده٬ به گونه ای خودخواه و جدا از ديگران٬ سر به بالا کشيده و بی سايه ايستاده ام و تنها کبوتری وحشی بر شاخه هايم آشيان می گيرد.

اين جمله رو توی اورکات خودم پيدا کردم. اگه گفتين مال کيه؟

لینک
۱٠ آذر ۱۳۸۳ - احمد فاضلی