غنچه رز

متولد خوزستانم در سال شروع جنگ. در آبادان و اهواز و تهران زندگی کرده ام و درس خوانده ام. مدتی است در آلمان زندگی می کنم. برای دل خودم عکس هایی می گیرم که فقط چند نفری غیر از خودم می بینند و این رزباد را چند سالی است که دارم. نامش را از فیلم همشهری کین عاریت گرفته ام که گویای نوستالژی غریبی باشد برای آنچه ندارم.

مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
بهمن 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
8 پست
اسفند 86
15 پست
بهمن 86
15 پست
دی 86
14 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
5 پست