مذبوح حسب شريعه اسلاميه

وقتی ماها بچه بوديم دولت از فرانسه مرغ وارد می کرد. مرغ هايی توی جعبه های خوشکل به رنگ فيلم های کيشلوفسکی. روی جعبه ها به عربی نوشته بودن که اين مرغ ها طبق قانون دين اسلام سر بريده شدند تا مسلمون ها هم بتونن با خيال راحت استفاده کنن. مرغ های بيچاره نه سر داشتند و نه پا. اون موقع من خيلی دلم براشون می سوخت.

اين هفته شبکه پنج يه فيلم نشون داد به اسم محرمانه لس انجلس. قبلا نسخه اصلی فيلم رو ديده بودم. سانسور فيلم در حدی بود که اصلا باورم نمی شد اين همون فيلم باشه. توی نسخه شبکه پنج آخر فيلم گای پيرس زندانی می شد و راسل کرو هم می مرد. ولی توی نسخه اصلی گای پيرس از زندان آزاد می شه و مدال شجاعت می گيره راسل کرو هم زنده می مونه! آخه بابا تو کی هستی که به خودت اجازه می دی يه اثر هنری رو هر جور دلت می خواد سر ببری؟ اين که مرغ نيست! 

/ 0 نظر / 4 بازدید