امشب دل من هوس رطب کرده

اواخر مهر باید باشد. شاخه های نخل های جنوب اروپا از سنگینی خارک های ریز و بی قواره ای که هنوز رطب نشده اند خم شده. در شهر من این وقت ها نباید روی هیچ نخلی خارکی مانده باشد، خرما شاید. دست دراز می کنم و یکی از خارک ها را می چینم. مثل زهر تلخ است. تلخی خاطره ها را روی زمین تف می کنم و راهم را ادامه می دهم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین

تمثیل زیبایی بود ولی دردناک. شاد باشی همیشه.