To my parents

اينا دوستای من هستن.

مهری رو از ۵ سال پيش می شناسم.

علی رو از ۷ سال پيش می شناسم.

حسين رو هم از ۷ سال پيش می شناسم.

مسعود رو از ۱۰ سال پيش می شناسم.

حجت رو از ۱۴ سال پيش می شناسم.

سيما رو از ۲۱ سال پيش می شناسم.

پدر و مادرم رو از ....

راستی پدر و مادرم رو از کی می شناسم؟

/ 0 نظر / 4 بازدید