اطلاعيه

ُنترسيد

ما به شما تعلق داريم

اما

نه مسافريم و نه گدا

ما ارباب شمائيم

آن که در انتظارش بوديد

و اکنون گام می نهيم در زندگی تان

سر رفتن نداريم

و هيچ سودايی جز حکومت بر شماُ

پ. ن.۱ با نگاهی به ترجمه شعر ُمسالهُ از پابلو نرودا.

 پ. ن.۲ اين قدر تغييرش دادم که اگه خود نرودا می ديد می گفت ايول.

/ 0 نظر / 4 بازدید