Makin' Mistake

جامه با بيگانه دادی تا بپوشد رخنه هاش

ای تفو بر اين رفوگر رخنه ها صد گانه شد

خانه با دشمن بدادی تا بروبد زان غبار

نک همی بينی تو را روبيد و صاحب خانه شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید