Abyss

ذهن انسان فقط ظواهر اشیا را درک می کند نه ذات اشیاء را، و نه ظواهر همه چیز را بلکه فقط ظواهر ماده را، و از این هم محدودتر: نه ظواهر صرف ماده را بلکه نسبت این ظواهر را، و این نسبت ها واقعی و مستقل از ذهن بشری نیستند حتی این ها نیز مخلوق انسانند و این نسبت ها همه نسبت هایی نیستند که ذهن بشری قادر به آفریدن آنها است بلکه نسبت هایی هستند که برای نیازهای عملی و ادراکی او مفیدند.

برو بابا!

برگرفته از رساله "بیداری" نیکوس کازانتزاکیس

/ 0 نظر / 4 بازدید