بی نام ها و نشانه ها

آلمانی بود. گفت درباره تاریخ آمریکا تحقیق می کند. یاد راوی کتاب "اگنس" افتادم. پرسیدم که آیا "پتر اشتام" را می شناسد. گفت بله. اما دروغ می گفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید