یادداشت های کوتاه سفر (8)

برگشته ام. توقف نیم روزه ای در وین دارم. سر ظهر یک ساندویچ می گیرم و روی یک صندلی کنار خیابان گاز می زنم. جسد امی واینهاوس را دیروز در آپارتمانش پیدا کرده اند. حیف شد، سبک و صدایش را دوست داشتم. رادیو مرتب آهنگ هایش را پخش می کند. دختری الکی-خوش در صف ساندویچ با آهنگ خواننده مرده می رقصد. یادم می آید که روزی دوستی پرسیده بود چرا آرامشی که اینجا هست، آنجا نیست؟ جلو ذهن مقایسه گر را می گیرم. ساندویچم را گاز می زنم. دوربینم را برمی دارم. راه می افتم. ثبت می کنم.   

/ 1 نظر / 10 بازدید